czwartek, 05 maj 2022 07:05

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania ZUOK Spytkowo

Napisane przez

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2512/2022
Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz 1129 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05-05-2022 pod numerem 2022/BZP 00145219/01

Termin składania ofert 13.05.2022 godzina 10:00.

ID postępowania z miniPortalu: d9ca8419-3877-4ad6-8adf-c657306ad044

Link do postępowania na https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d9ca8419-3877-4ad6-8adf-c657306ad044

Pobierz:

ogłoszenie

SWZ_pdf

SWZ_doc

Informacja o wyniku postępowania

Pobierz:
Ogloszenie_o_wyniku


Informacja o wyborze oferty

Pobierz
wybór_oferty


Informacja z otwarcia ofert - 13.05.2022r.
Pobierz:
Zestawienie_ofert


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:

Kwota_na_sfinansowanie_zamowienia

 


Pytania i odpowiedzi

2512/2022/Pytanie 1
Czy Zamawiający posiada:
a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,
b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) ?
Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 1
Zamawiający obecnie nie posiada instalacji wytwarzającej energię z odnawialnych źródeł energii.
Zamawiający obecnie nie posiada żadnego ze wskazanych statusów.

2512/2022/Pytanie 2
Czy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy pozyskiwać energię z innego źródła wytwórczego, np. (instalacje fotowoltaiczne, elektrownie biogazowe)
Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 2
Przez okres obowiązywania umowy Zamawiający nie będzie pozyskiwać energii z innych źródeł wytwórczych.

2512/2022/Pytanie 3
Jaką należy zastosować stawkę Vat przy przeliczeniu wartości zamówienia?
Zwracamy się z prośba o wskazanie stawki vat jaką należy zastosować w formularzu ofertowym. Ujednolicenie przez Zamawiającego stawki vat pozwoli uniknąć sytuacji, w której Wykonawcy złożą  ofertę opartą na innej stawce.
Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 3
Zamawiający informuje, że należy zastosować obowiązującą stawkę VAT.
Zgodnie z częścią III SWZ – istotne postanowienia umowy pkt. 5 ,,Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości brutto wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana następuje w formie aneksu pod rygorem nieważności”


2512/2022/Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy?
Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 4
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną via poczta/kurier. Z tym zastrzeżeniem, że jako pierwszy podpis pod umową (dwa egzemplarze) złoży Wykonawca (reprezentujące go osoby/pełnomocnicy) i którą po podpisaniu jej przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (jednak nie później niż w ostatnim dniu związania ofertą) otrzyma fizycznie Zamawiający.