piątek, 08 październik 2021 07:16

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie

Napisane przez

Zaproszenie do składania ofert  na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie Sp. z o.o.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 URL: http://zuokspytkowo.pl/

Lokalizacja zakładu: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Położenie geograficzne: DMS: N54°05´20,24” E21°48´07,37” Lat Lng: N 54,088951° E 21,80205°

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dna 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamkniecie bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.


4. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w projekcie umowy oraz w regulaminie ochrony.

5. Informacje dotyczące oferty.

Oferta powinna zawierać:

Wypełniony formularz ofertowy z podaniem stawki na 1 roboczogodzinę brutto.

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu wraz z ofertą kalkulacji ceny, która powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, zysk wykonawcy, zastosowane ulgi/ zwolnienia oraz wynagrodzenie pracowników.
Wynagrodzenie pracowników powinno uwzględniać obowiązek wypłacenia minimalnej stawki za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
UWAGA ! Do kwoty minimalnego wynagrodzenia nie jest brany pod uwagę dodatek za pracę w porze nocnej.

W przypadku zastosowania w Państwa kalkulacji stawki godzinowej pracownika w wysokości niższej od minimalnej stawki godzinowej, proszę o podanie i wyjaśnienie zastosowanych ulg, czy zwolnień.

UWAGA!!
Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie przedstawi kalkulacji cenowej.

Dokumenty wymagane w ofercie:
- formularz ofertowy według załączonego wzoru
- aktualna koncesja wydana przez MSWiA uprawniająca do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, ważna w okresie i na obszarze realizacji zamówienia (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
- opłacona polisa bądź inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Termin składania ofert:

Ofertę należy przedłożyć do 18.10.2021 roku w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail)

na adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 555 54 10 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kryteria oceny ofert:

100% cena

Ocena punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg następującej formuły:

Wartość oferty najtańszej (brutto)
Ocena oferty X = ….............................................................. x 100

Wartość oferty ocenianej (brutto)

6. Załączniki.

1. Formularz ofertowy.
2. Regulamin ochrony.
3. IBP
a) załączniki_do_IBP
4. Zarządzenie nr 4/2016 Prezesa Zarządu w sprawie działań prewencyjnych – współpraca z firmami zewnętrznymi.
5. Projekt umowy.

WYBÓR OFERTY 19.10.2021

Powiadomienie o wyborze