czwartek, 10 luty 2022 10:18

Dostwa gazu płynnego propan

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/2/2022

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa gazu płynnego propan do ogrzania budynków Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 1129 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10-02-2022 pod numerem 2022/BZP 00052937/01

Termin składania ofert 18.02.2022 godzina 08:00.

ID postępowania z miniPortalu: 1df07235-7aac-495a-8858-1ca904830436

Link do postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1df07235-7aac-495a-8858-1ca904830436

Pobierz:

ogloszenie

SWZ_docx

SWZ_pdf

Ogłoszona cena gazu na dzień 14.02.2022r.:
Pobierz:
ogłoszona_cena_gazu_na_cele_grzewcze_ORLEN

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Pobierz:
kwota_na_sfinansowanie_zamówienia

Informacja z otwarcia ofert - 18.02.2022r.

Pobierz:
zestawienie_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.02.2022

Pobierz:

Informacja_o_wyborze_oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz:

ogloszenie