czwartek, 29 luty 2024 06:25

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji operatu przeciwpożarowego i jego uzgodnienie z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku.

Napisane przez


1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamó-wień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Aktualizacja operatu przeciwpożarowego związana jest z planem budowy nowych miejsc magazynowych do zbierania wysortowanych odpadów. Stworzenie nowych miejsc magazynowych w ocenie Zamawiającego pozwala na przeorganizowanie części miejsc magazynowych co wpłynie na lepszą organizacje pracy i bezpieczeństwo.
Założeniem Zamawiającego jest wprowadzenie następujących zmian:

1.    M.M.3 –  dodanie do tego magazynu  odpadu nr.4  (puszka aluminiowa) z magazynu M.M.2 puszki aluminiowanej (trzy stalowe kontenery),
                     pozostaje bez zmian miejsce na rogu hali do magazynowani odpadu nr 3 (sprasowany RDF)
2.    M.M.6 –  cały odpad numer 13 (niezmielone gabaryty) przeniesiony zostanie do magazynu M.M.9 w jego miejsce zbierany będzie
                     odpad nr.19 (balast posortowniczy) z M.M.9, odpad nr. 13 (odpady gabarytowe nie zmielone)  będzie zbierany w M.M.11 (nowe boksy)
3.    M.M.8 –  z placu po prawej strony magazynu zostanie wydzielony boks, który zostanie przeznaczony
                    do magazynowania odpadu z boksu M.M.9 nr 21 (papa)
4.    M.M.9 –  w miejscu po przeniesionym odpadzie nr.21 (papa) zbierane będą zmielone gabaryty
5.    M.M.11 – (nowe miejsce magazynowanie składa się z 3 boksów) do tego miejsca zostaną przeniesione następujące
                     odpady: część 12 (elektroodpady) z magazynu M.M.4; 19 (niezmielone gabaryty) z magazynu M.M.9 i 17(opony) z magazynu M.M.10
6.    Wolne miejsca do magazynowania M.M.9 nr 19  przeznaczone zostaną do magazynowania odpadów biodegradowalnych.

Opisane zmiany zostały zaznaczone w złączniku nr4.

Planowane boks magazynowe zostały uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na ich budowę wydział budownictwa w Giżycku wydał pozytywną decyzje pozwalającą na ich budowę.

Rodzaje magazynowanych odpadów i ich ilości zostały wskazane w dokumentacji projektowej – Załącznik nr.3

Wykonawca operatu przed jego wykonaniem przedstawi wstępną analizę, możliwości  rozlokowania odpadów we wskazanych miejscach magazynowych. Analiza ma wskazać czy zaproponowane zmiany są możliwe oraz zaproponować rozwiązania w przypadku niemożliwości wykonania zamierzeń Zamawiającego.
Na podstawie zaakceptowanej analizy Wykonawca opracuje operat zgodnie z obowiązującymi przepisów prawa i normami oraz uzgodni operat.

Wymagania dla wykonawcy
1.    Dokonania wizji lokalnej obiektu przed złożeniem oferty.
2.    Opracowania analizy zmiany miejsc magazynowania odpadów.
3.    Opracowania aktualizacji operatu przeciwpożarowego  i uzgodnienie jego treści z Zamawiającym
Operat musi zawierać następujące informacje:
•    Maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie,
•    Maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
•    Największe masy odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w instala-cji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów wy-nikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
•    Całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania.

4. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania:
- wykonanie operatu przeciwpożarowego nie później niż do 60 dni od dnia podpisania umowy
- uzgodnienie operatu przeciwpożarowego z powiatowym (miejskim) komendantem Państwowej Straży pożarnej  właściwym dla lokalizacji obiektu w terminie przewidzianym przepisami prawa dla Organu Administracji zatwierdzającego operat przeciwpożarowy: do 120 dni od dnia podpisania umowy.

5. Informacje dotyczące oferty.
Ofertę należy przedłożyć do dnia 17.03.2023r. w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kryteria oceny ofert: cena 100%. Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.
Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem ofert oraz zysk Wykonawcy.

6. Informacje dodatkowe.
Wykonawca operatu może być wyłącznie osoba posiadająca wymagane prawem uprawnieniem do jego wykonania i uzgodnienia z Regionalnym Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej.
Operat będzie składany do Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Osoby do kontaktu: Jacek Jasionowski , tel. +48 532 413 008

7. Załączniki.
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie
4. Załącznik 1 – Aktualny operat przeciwpożarowy
5. Załącznik 2 – Aktualne pozwolenie zintegrowane
6. Załącznik 3 – Dokumentacja projektowa nowych boksów magazynowych
7. Załącznik 4 – Graficzne przedstawienie planowanych zmian