Jacek Jasionowski

Jacek Jasionowski

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147

Lokalizacja zakładu: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

Położenie geograficzne:

DMS: N54°05´20,24” E21°48´07,37” Lat Lng: N 54,088951° E 21,80205°

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Przedmiot zamówienia.

Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowo działają następujące urządzenia kanalizacyjne wymagające przeprowadzania okresowego przeglądu i czyszczenia:

- separator lamelowy ACO Coalistao-L 20/200 (doczyszczanie wód opadowych z placów dróg i parkingów z substancji ropopochodnych zlokalizowany przy zbiorniku przeciwpożarowym),

- 2 przepompownie lokalne służące do przepompowywania odcieków składowiskach do zbiornika na zanieczyszczone wody ze składowiska,

- 1 przepompownia lokalna służące do przepompowywania odcieków technologicznych do zbiornika na wody technologiczne powstałe podczas procesu kompostowania.

.

 Separator lamelowy ACO Coalistao-L 20/200

Zadaniem Wykonawcy będzie, wykonanie przeglądu okresowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wykonanie i  dokumentacją technicząa urządzenia oraz każdorazowo wyczyszczeniem separatora lamelowego.

Po wykonaniu czynności czyszczenia separatorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac serwisowych z kodem i ilością odebranych odpadów oraz dostarczy dokument potwierdzający przekazanie odpadów z czyszczenia separatorów do utylizacji. Odpad musi zostać zagospodarowany/unieszkodliwiany w wyspecjalizowanym zakładzie posiadającym wymagane decyzje zgodne z przepisami prawa.

Do oferty należy założyć koszt  zagospodarowania /unieszkodliwienia ok. 3 metrów sześciennych odpadów powstałych w separatorze.

.

Terminy wykonania okresowego przeglądu i czyszczenia opisanego urządzenia:

I przegląd i czyszczenie do 30.04.2023r.

II przegląd i czyszczenie do 31.10.2023r.

III przegląd i czyszczenie do 30.04.2024r.

IV przegląd i czyszczenie do 31.10.2024r.

V przegląd i czyszczenie do 31.04.2025.

VI przegląd i czyszczenie do 31.10.2025r.

.

Wymagane czynności do wykonania podczas przeglądu  :

  • czyszczenie separatora,
  • usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach,
  • płukanie i mycie separatora,
  • kontrola części betonowych i stalowych na uszkodzenia itp.
  • przegląd urządzeń

.

Przepompownie odcieków ecol-unicon EPS

Na terenie zakładu znajdują się 3 przepompownie o następujących parametrach:

- przepompownia EPS PO       Grundfos SEV.80.80.75.2.51D8,9kW; 16,2A; 142kg; 2szt,

- przepompownia EPS PO1     Grundfos SLV.80.80.110.2.51D12,5kW; 21,4A; 183kg 2szt,

- przepompownia EPS PO2     Grundfos SLV.80.80.110.2.51D12,5kW; 21,4A; 183kg 2szt.

Zadaniem Wykonawcy będzie, wykonanie czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacja techniczną, wykonanie pomiarów elektrycznych i kompleksowe wyczyszczenie komory przepompowni.   Po wykonaniu czynności czyszczenia przepompowni. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac serwisowych z kodem i ilością odebranych odpadów oraz dostarczy dokument potwierdzający przekazanie odpadów z czyszczenia przepompowni do zagospodarowania / unieszkodliwienia.

Do oferty należy założyć koszt  zagospodarowania /unieszkodliwienia ok. 1 metrów sześciennych odpadów z każdej przepompowni.

 .

Terminy wykonania okresowego przeglądu i czyszczenia opisanego urządzenia:

I przegląd i czyszczenie do 31.10.2023r.

II przegląd i czyszczenie do 31.10.2024r.

III przegląd i czyszczenie do 31.10.2025r.

 

3. Miejsce i terminy wykonania zamówienia

Urządzenia kanalizacyjne są zainstalowane na terenie Zakładu Unieszkodliwiania

Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o., ul. Spytkowo 69, 11-500 Giżycko.

.

Wykonawca zleconą usługę będzie mógł wykonać w dni robocze w godzinach 6.00 – 14.00,

każdy przyjazd musi zostać zgłoszony z wyprzedzeniem min 2 dni.

4. Podstawy wykluczenia

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się:

a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 269/2014  albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835);

b.wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

c.wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835); Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa powyżej. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt.11.2. Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;)

5. Informacje dotyczące oferty.

Termin składania ofert: do 31.01.2023r.

Kryteria oceny ofert: cena 100% 

Do oferty należy założyć koszt  zagospodarowania /unieszkodliwienia ok. 3 metra sześciennych odpadów powstałych w separatorze.

Do oferty należy założyć koszt  zagospodarowania /unieszkodliwienia ok. 1 metra sześciennych odpadów z każdej przepompowni.

.

Oferta powinna zawiera: cenę netto wraz z podaniem podatku VAT. Cena ryczałtowa za wykonanie wskazanych prac serwisowych zawierająca koszty wykonania przeglądu, koszt zagospodarowania odpadów oraz koszty dojazdu.

Miejsce składania ofert: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o.,


Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Jacek Jasionowski telefon: +48 532 413 008 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Załączniki do pobrania

- zapytanie ofertowe

- formularz ofertowy

- oświadczenie Ukraina

- wzór umowy