wtorek, 18 kwiecień 2023 07:30

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH - Instalacja do frmentacji bioodpadów

Napisane przez

Dokumenty z zakończenia konsultacji

Protokół zakończenia konsultacji

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

Załącznik nr.3

UWAGA: Na wniosek oferentów, czas trwania konsultacji rynkowych zostaje wydłużony do 07.07.2023r.

Wykaz zgłoszeń

Pobierz:
wykaz_zgloszen

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Telefon: +48 87 555 54 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

Osoba wyznaczona do kontaktu:
W sprawach procedury: Aneta Wawrzos, tel. 608476994, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W sprawach technicznych: Jacek Jasionowski, tel. 532413008, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji fermentacji z bioodpadów”.

I.    PODSTAWA PRAWNA
Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1.Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji fermentacji bioodpadów. Przedmiotem zamówienia będzie w szczególności zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń technologiczny wraz z  budową instalacji fermentacji bioodpadów.
2.Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji niezbędnych do  przygotowania postępowania, opisu przedmiotu zamówienia, warunków umownych, ustalenia wartości zamówienia oraz ewentualne doradztwo w powyższym zakresie z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników.
Zakłada się, że łączna ilość odpadów  ulegających biodegradacji i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (tj.: odpadów organicznych podsitowych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów kuchennych) w okresie  8 lat wrośnie jeszcze o ok. 5.000 Mg  docelowo ok. 12.000 Mg na rok. Aktualna ilość zbieranych odpadów 20 01 08 wynosi ok. 5000 Mg/rok a 20 02 01 wynosi ok. 2000 MG
Odpad ulegający biodegradacji, powstały na linii sortowniczej podczas mechanicznego rozdziału (frakcja podsitowa 20-80mm) – do 3.500 Mg na rok będzie kompostowany w nowym obiekcie przeznaczonym do fermentacji i kompostowania odpadów. Linia technologiczna wyposażona jest w urządzenia sortownicze dedykowane do wydzielenia frakcji organicznej 20-80 mm i frakcji mineralnej 0-20 mm. Frakcja mineralna będzie kompostowana na obecnej kompostowni.
Zakłada się, że na skutek rozwoju selektywnej zbiórki bioodpadów ilość frakcji podsitowej 20-80 ulegnie zmniejszeniu o ok. 70%.

 Szczegółowy opis zadania  – BUDOWA INSTALACJI DO FERMENTACJI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Z PRODUKCJĄ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

W ramach projektu rozważa się wykorzystanie jednego z dwóch rozwiązań technologicznych, pozwalające na ekonomiczne i bezpieczne przeprowadzanie procesu fermentacji biologicznej.

W 2022 roku do ZUOK Spytkowo przyjęto następujące ilości odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych:
- o kodzie 20 02 01 –  2 055,0 Mg;
- o kodzie 20 01 08 – 4 910,0 Mg;
- o kodzie 16 03 80 – 2,8 Mg,
 co daje łącznie 6 967,8Mg.
ponadto wytworzył odpady 19 12 12 (frakcja podsitowa 20-80mm) – ok. 3.500 Mg.

Na dziś Zamawiający ma zagwarantowane ok 7.000 Mg odpadów do procesu fermentacji i  ok 10 000  Mg do procesu kompostowania. Prowadzone są rozmowy w celu pozyskania dodatkowych 2 000 Mg).

Opcje przewidują budowę fermentacji z wykorzystaniem powstającej frakcji stałej i ciekłej do celów nawozowych; z frakcją stałą poddawaną kompostowaniu w tunelach kompostowych i placu dojrzewania. Opcje uwzględniają zainstalowanie jednostek kogeneracji (CHP) w celu wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby Zakładu i/lub na sprzedaż odbiorcom zewnętrznym. Ze względu na położenie inwestycji na nowym terenie, na potrzeby planowanej inwestycji uwzględniono realizację między innymi następujących obiektów lub węzłów funkcjonalnych: - zaplecze socjalne (korzystanie przez nowych pracowników obsługujących fermentację); - węzeł ważenia i ewidencji przywożonych odpadów.

Przewidywany strumień odpadów przyjmowany w przyszłości do zakładu obejmuje:
- odpady zielone o kodzie 20 02 01 - ok. 4 tys. Mg;
- odpady kuchenne o kodzie 20 01 08 - ok. 7 tys. Mg;
- pozostałe odpady biodegradowalne selektywnie zebrane jako uzupełnienie (w tym z przemysłu) - ok. 1 tys. Mg; co daje łącznie ok. 12 tys. Mg selektywnie zbieranych odpadów przyjmowanych do zakładu.

Dodatkowo dopuszcza się (w zależności od możliwości danej technologii) przyjęcie odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych płynnych i półpłynnych w ilości do ok. 2,3 tys. Mg. Dla fermentacji okresowej przyjęto także konieczność dodawania do II stopnia recyklingu organicznego – kompostowania, struktury w ilości ok. 3 tys. Mg, na którą składać się mogą zarówno odpady jak też produkty.

Celem budowy instalacji jest:

•    Zwiększenie ilości odpadów biodegradowalnych podlegających recyklingowi oraz zmniejszenie unieszkodliwiania w szczególności przez składowanie;
•    Zwiększenie ilości energii oraz biogazu produkowanych ze źródeł odnawialnych. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystana zostanie na (min.):  –  zaspokojenie własnych potrzeb związanych z obsługą linii sortowniczej, i nowoprojektowanych obiektów technologicznych. Na chwilę obecna zakład energetyczny poinformował, że obecna sieć wymaga przebudowy, aby możliwe było przekazywanie wytworzonej energii elektrycznej.
•    Wyprodukowanie ciepła technologicznego i  wykorzystane go do (min): zaspokojenie własnych potrzeb grzewczych co, cwu i nowoprojektowanych obiektów technologicznych.
•    Wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej gospodarowania odpadami, głównie w zakresie recyklingu odpadów biodegradowalnych
•    Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie poprzez zmniejszenie ilości odpadów na składowisku.

Zamawiający otrzymał zaproszenie do współpracy z lokalną elektrociepłowni PEC Giżycko. Elektrociepłownia zainteresowana jest wykorzystania nadmiarowego ciepła, energii elektrycznej lub nadmiaru wytworzonego biogazu na własnej jednostce kogeneracyjnej. Między zakładami nie ma połączenia mogącego przetransportować powstałe ciepło, energie elektryczną lub biogaz. Wykonawca podczas konsultacji rynkowych przedstawi swoje rozwiązanie przedstawionego zagadnienia.

Przewiduje się, że do stacji fermentacji odpadów biodegradowalnych kierowany będzie strumień odpadów (stałych) o masie od 12 000 Mg w ciągu roku. Zdecydowana większość tego strumienia poddana zostanie recyklingowi, co w konsekwencji przyczyni się do zredukowania masy odpadów przeznaczonych do składowania. Wydajność węzła fermentacji dla odpadów stałych wyniesie do 10 tys. Mg/rok. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest prowadzenie procesu recyklingu organicznego odpadów (R3) zbieranych selektywnie. W tym celu przewiduje się utratę statusu odpadów i wytwarzanie produktu nawozowego. Nawet, jeśli w początkowym okresie, nie uzyska się certyfikatu, lub w późniejszym okresie nie cały produkt będzie objęty tym certyfikatem, to przewiduje się ewentualne zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 05 03 np. do rekultywacji w procesie R10. Należy zaznaczyć, że nie przewiduje się aby prowadzony był proces unieszkodliwiania np. D8.

W zakres zadania wchodzić będzie:
-Opracowanie koncepcji instalacji do fermentowania odpadów biodegradowalnych i przekazania informacji niezbędnych do uzyskania pozwoleń środowiskowych.
- Opracowanie dokumentacji projektowej
- Wykonanie opisanego zadania
- Nadzór autorski
- Szkolenie załogi
- Rozruchy
- Przeglądy gwarancyjne
- Złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego związanego z powstałą instalacją fermentacji bioodpadów.

Zamawiający w marcu zlecił wykonacie badań potencjału biogazowego posiadanych odpadów biodegradowalnych. Przewidziany termin otrzymania wyników to koniec maja 2023r. Zamawiający przekaże otrzymane wyniki stronom, które zgłoszą swój udział w ogłoszonych konsultacjach rynkowych oraz zamieści je na stronie internetowej.

Na postawie konsultacji rynkowych Zamawiający planuje podjąć decyzję w sprawie wyboru technologii, która w ocenie Zamawiającego będzie najefektywniej współpracować z  obecną instalacja oraz będzie sprawnie i stabilnie pracować na wskazanych ilościach odpadów biodegradowalnych z turystyczną charakterystyka terenu działalności zakładu – znaczący wzrost odpadów w okresie maj - wrzesień a niski w okresie październik – kwiecień.

Zamawiający planuje zrealizować przedsięwzięcie w oparciu o dofinansowanie z programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” ogłoszonego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas konsultacji Zmawiający chciałby uzyskać wiedzę, czy przedstawiane rozwiązania będą zgodne z wymaganiami programu.

III.    POGLĄDOWE KONFIGURACJE ROZWAŻANYCH TECHNOLOGII
OPCJA 1 przewidująca fermentację suchą, ciągłą wraz z kompostownią i pozostałą niezbędną infrastrukturą.

Przykładowa konfiguracja instalacji:
•    hala przygotowania (przyjęcia), w tym retencjonowanie i podawanie
•    W hali przygotowania wsadu prowadzone są między innymi następujące procesy: przyjęcie, retencjonowanie, przygotowanie (sortowanie, rozdrabnianie) i podawanie odpadów do procesu fermentacji.
•    fermentacja (układ fermenterów) o wydajności: do 12 tys. Mg w technologii ciągłej, suchej  – jeden fermenter plus rezerwa na drugi,
•    hala (moduł) odbioru / odwadnianie pofermentatu,
•    Moduł oczyszczania powietrza :
-    hala płuczki i wentylatora ,
-    biofiltr ,
•    moduł zagospodarowania biogazu :
-    zbiornik/zbiorniki odcieków (nawozu płynnego) o poj. łącznej do 3200 m3 zintegrowane ze zbiornikiem biogazu ;
-    kolumna odsiarczająca wraz z pochodnią ;
-    jednostki kogeneracji - moduł CHP ;
•    plac dojrzewania kompostu  
•    kompostownia tunelowa  – 3 tunele kompostowe;
•    place i drogi technologiczne ,
•    infrastruktura towarzysząca (zewnętrzne uzbrojenie ternu, zbiorniki w tym na wody deszczowe odcieki , wiaty/boksy magazynowe, budynek/kontenery socjalne, budynek/kontener wagowy i ochrony  z wagą najazdową  etc.),

OPCJA 2 przewidująca fermentację suchą, okresową (perkolacyjną/garażową) wraz z kompostownią i pozostałą niezbędną infrastrukturą.

Przykładowa konfiguracja instalacji:
•    hala przygotowania (przyjęcia), w tym retencjonowania i podawania ; w hali przygotowania wsadu prowadzone są między innymi następujące procesy: przyjęcia, retencjonowania, przygotowania (sortowania, rozdrabniania) i podawania odpadów do procesu fermentacji.
•    fermentacja (układ fermenterów) o wydajności: do 12 tys. Mg w technologii okresowej, suchej
•    8 komór fermentacji,
•    zbiornik perkolatu i piaskownik  – 2 szt.
•    moduł oczyszczania powietrza :
-    hala płuczki i wentylatora ,
-    biofiltr ,
•    moduł zagospodarowania biogazu :
-    zbiorniki biogazu ;
-    kolumna odsiarczająca wraz z pochodnią ;
-    jednostki kogeneracji - moduł CHP ;
•    plac dojrzewania kompostu
•    kompostownia tunelowa  – 8 tuneli kompostowych;
•    hala korytarza technologicznego, wspólna dla fermentacji i kompostowni;
•    place i drogi technologiczne,
•    infrastruktura towarzysząca (zewnętrzne uzbrojenie ternu, zbiorniki [w tym na wody deszczowe , odcieki, wiaty/boksy magazynowe, budynek/kontenery socjalne, budynek/kontener wagowy i ochrony z wagą najazdową etc.).

3.    W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

IV.     ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1.Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają zgłoszenia do udziału wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
2.W konsultacjach mogą wziąć udział uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:
posiadają wiedzę i doświadczenie w zaprojektowaniu w ostatnich 5 latach co najmniej jednej kompletnej funkcjonującej instalacji do fermentacji z jednostką kogeneracji (CHP) lub w ostatnich  latach dostarczyli technologię do budowy kompletnej funkcjonującej instalacji do fermentacji z jednostką kogeneracji (CHP).  
3.Zgłoszenia można składać:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.    
4.Termin składania zgłoszeń: 12.05.2023 rok. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
5.Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.

V.    ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1.Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2.Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
3.Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych Konsultacji Rynkowych podmioty, które spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego. Na dwa dni przed Konsultacjami, uczestnicy będą mogli przesłać Zamawiającemu propozycje własnych rozwiązań.
4.Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
5.Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo uczestnika do złożenia zgłoszenia lub złożenia zgłoszenia i udziału w Konsultacjach wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru).
b) referencje lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w Konsultacjach.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Uczestnika, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie niezbędnych wyjaśnień i/lub uzupełnień.
6.Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
7.Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych.
8.Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w szczególności w następującej formie:
- wymiana korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
- wizja lokalna w siedzibie Zamawiającego
- spotkania indywidulane z poszczególnymi uczestnikami w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie (np. w formie telefonicznej czy wideokonferencji).
9.Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w terminie 19.06.2023 – 30.06.2023
10.Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 28.07.2023

Wykaz załączników:

Załącznik nr1. Zgłoszenie

Załącznik nr2. Regulamin

Załącznik nr3. RODO

Załącznik nr.4. Dane i materiały ZUOK Spytkowo

Załącznik nr.5 Badania gazodochodowości bioodpadów (proces mezofilowy)

Załącznik nr.6 Badania gazodochodowości bioodpadów (proces termofilowy)