piątek, 21 czerwiec 2024 07:12

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modernizacji instalacji chłodniczo grzewczej na kabinach sortowniczych w ZUOK Spytkowo.

Napisane przez


1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 10 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

Lokalizacja zakładu: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Położenie geograficzne:
DMS: N54°05´20,24” E21°48´07,37” Lat Lng: N 54,088951° E 21,80205

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.


3. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania usługi do 60 dni od podpisania umowy.

4. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zmodernizowania obecnego układu chłodniczo grzewczego na kabinach sortowniczych. Zadaniem Wykonawcy będzie:
•     zdemontowanie obecnych agregatów chłodniczych,
•     zainstalowanie nowych wskazanych urządzeń,
•     zestrojenie automatyki nowych urządzeń z obecnym układem,
•    regulacja pracy instalacji.

Celem modernizacji jest zwiększenie efektywności chłodzenia oraz grzania poprzez zwiększenie wydajności urządzeń z usprawnieniem efektywności rozprowadzenia powietrza głównego układu – uzyskanie dobrego chłodzenia bez używania dodatkowych agregatów chłodniczych zainstalowanych w ramach poprzednich modernizacji . Obecny system grzewczo chłodniczy posiada 7,5kW mocy chłodzenia i 36 kW mocy grzania na kabinach głównych i 5,7kW mocy chłodzenia i 24 kW mocy grzania na kabinie selektywnej /Zał.4/
Modernizacja obecnego układu ma polegać na wymianie obecnych urządzeń chłodniczych na 3 kabinach sortowniczych. Wybrane rozwiązanie polega na zastosowaniu zewnętrznej jednostki na dachu kabiny sortowniczej i 2 jednostek przemysłowych wewnętrznych, podwieszonych pod sufitem, wewnątrz kabin sortowniczych. Jednostki wewnętrzne należy zainstalować centralnej części kabiny, zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym. /Zał.5/
Na podstawie konsultacji i doświadczeń w eksplantacji układów chłodniczo -  grzewczych  Zamawiający wskazuje modele i typy urządzeń które należy zainstalować i skonfigurować z obecnym układem.

Zestaw urządzeń Seria Alpha do zainstalowania na głównej kabinie sortowniczej pracujących w temperaturze do -20stC. – 2 komplety:
•    jednostka zewnętrzna RZAG100NV1 ,
•    dwie jednostki wewnętrzne FBA50A,
•    pilot Madoka,
•    trójnik systemowy,
•    skrzynki nawiewne.

Zestaw urządzeń Seria Alpha do zainstalowania na selektywnej kabinie sortowniczej pracujących w temperaturze do -20stC. – 1 komplety:
•    jednostka zewnętrzna RZAG71NV1 ,
•    dwie jednostki wewnętrzne FBA35A9,
•    pilot Madoka,
•    trójnik systemowy,
•    skrzynki nawiewne.

Pozostałe materiały instalacyjne niezbędne do podłączenia i montażu urządzeń Zamawiający skalkuluje samodzielnie na podstawie złączonych dokumentów lub podczas wizji lokalnej.

5. Dodatkowe informacje o zmówieniu.

Realizacja zadania musi być tak zaplanowana i wykonana, by prace przy jego realizacji nie ograniczały zamawiającemu wykonywanie bieżącej działalności, którą jest zagospodarowywanie odpadów.  

6. Miejsce wykonania zamówienia.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

7. Informacje dotyczące oferty.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 5.07.2024 r.  w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1  do niniejszego zapytania.
Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Oferta powinna zawiera: cenę netto wraz z podaniem podatku VAT. Cena musi uwzględniać wszystkie niezbędne koszty wymagane do zrealizowania opisanych działań.

8. Rozliczenie.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

9. Informacje dodatkowe.

UWAGA! Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, osoba do kontaktu: Jacek Jasionowski tel. +48 532 413 008, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Załączniki.

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Oświadczenie
4. Dokumentacja projektowa istniejącego układu grzewczo – chłodniczego na kabinach sortowniczych
5. Schemat montażowy wskazanych urządzeń