wtorek, 11 czerwiec 2024 07:14

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Napisała

Przetarg na dostawę pn. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2512/2024

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605, ze zm.) 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2024 rok.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e0ee0d7-27b8-11ef-a458-c2a7c3d67e03

Link do e-zamowienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e0ee0d7-27b8-11ef-a458-c2a7c3d67e03

Pobierz:
Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Ogloszenie_o_wyniku_postepowania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz
wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych
Pobierz:
zestawienie_ofert_po_poprawieniu omylekInformacja z otwarcia ofert

Pobierz:
zestawienie_ofert


Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
kwota_na_sfinansowanie

Pytania i odpowiedzi:
pytania_i_odpowiedzi_2024_06_17