Aneta Wawrzos

Aneta Wawrzos

Przetarg nieograniczony na usługę: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/2/2024

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 1605, ze zm) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.06.2024 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.06.2024r.

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-bdbee751-2889-11ef-a458-c2a7c3d67e03

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bdbee751-2889-11ef-a458-c2a7c3d67e03

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Zalacznik_nr_2_JEDZ

Instrukcja_wypelniania_JEDZ


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz:

wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert
Pobierz:
zestawienie_ofert


Kwota na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
kwota_na _sfinansowaniePytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_2024_06_18

Przetarg na dostawę pn. Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2512/2024

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605, ze zm.) 

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2024 rok.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e0ee0d7-27b8-11ef-a458-c2a7c3d67e03

Link do e-zamowienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e0ee0d7-27b8-11ef-a458-c2a7c3d67e03

Pobierz:
Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Ogloszenie_o_wyniku_postepowania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pobierz
wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych
Pobierz:
zestawienie_ofert_po_poprawieniu omylekInformacja z otwarcia ofert

Pobierz:
zestawienie_ofert


Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:
kwota_na_sfinansowanie

Pytania i odpowiedzi:
pytania_i_odpowiedzi_2024_06_17