Paulina Osieczko

Paulina Osieczko

Dot. Zapytanie ofertowe na usługę prania, łatania i haftowania odzieży roboczej pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.


Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę o złożenie oferty na usługę prania, łatania i haftowania odzieży roboczej pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.


Zestawienie ofert - 20.09.2021

zestawienie_ofert


Wybór oferty - 20.09.2021
wybór_oferty

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190 ;
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 URL:
http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1129) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.


3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

a) pranie ubrań roboczych pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp.z. o.o. - około 65 kompletów ubrań roboczych tygodniowo (komplet ubrań tj. ubranie robocze typ szwedzki o gramaturze 245 + koszula flanelowa 100% bawełna + podkoszulek 100% bawełna + polar) - około 240 kg/1 miesiąc.

b) usługa krawiecka tj. naprawa uszkodzeń, naszywanie łat, haftów (imię i nazwisko).
Naprawa ubrań roboczych odbywać się będzie na bieżąco (rozdarcia typu: naderwanie kieszeni, szwów).
Stan ubrań roboczych - dobry, wymiana odzieży roboczej odbywa się raz na 2 lata.
Pracownicy posiadają dwa komplety ubrań roboczych.

lp.

Rodzaj usługi

Roczna ilość (sztuki)

1

Naprawy odzieży typu rozdarcia szwów, naszywanie łat

ok. 300

2

Wymiana zamka

ok. 20

3

Wymiana maszynki w zamku

ok. 30

4

Wymiana i naszywanie haftów (imię i nazwisko)

ok. 60

4. Termin wykonania zamówienia.

Częstotliwość wykonywania przedmiotu zamówienia.
- usługa będzie realizowana co tydzień - odbiór odzieży brudnej odbywać się będzie w poniedziałek a dostarczanie odzieży czystej odbywać się będzie w piątek.
- czas realizacji usługi nie dłuższy niż 5 dni od dnia odbioru ubrań

Rozliczenie odbywać się będzie zgodnie z opłatą zryczałtowaną w cyklu miesięcznym poprzez iloczyn masy ubrań oddanych do prania w danym miesiącu i stawkę ryczałtową określoną przez Zleceniobiorcę

Termin obowiązywania umowy od dnia 01.11.2021r. do dnia 31.10.2023r.

5. Informacje dotyczące oferty.

Zryczałtowana cena usługi powinna zawierać koszt:
a) prania i prasowania odzieży
- odbioru i dostawy odzieży
- kompletowanie odzieży wg. imion i nazwisk i zawieszenie jej na wieszakach
- uzupełniania brakujących wieszaków (wieszaki druciane)
b) - napraw krawieckich, haftów, oraz wymiany zamków i maszynek do zamków

Kryterium oceny ofert:
- najniższa cena

Ofertę należy przedłożyć do dnia 17.09.2019r. w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail)
Na adres:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 555 54 10
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.
Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu, odwołania postępowania lub niewybrania oferty.

Osoby do kontaktu: Paulina Osieczko, Joanna Kłoczko +48 87 555 54 13

7. Załączniki.

Formularz ofertowy
Wzór umowy

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/2/2021

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz 1129 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2021r. pod numerem 2021/BZP 00145949/01

Termin składania ofert 20.08.2021 godzina 10:00.

ID postępowania z miniPortalu: 9e7a9fab-1c96-45f9-bbe8-b5134fa115c4

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9e7a9fab-1c96-45f9-bbe8-b5134fa115c4


Pobierz:
Ogloszenie_o_zamowieniu_2021_08_11

SWZ_odt

SWZ_pdf

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:

Kwota_na_sfinansowanie_zamowienia

Informacja z otwarcia ofert - 20.08.2021r.

Pobierz:
Zestawienie_ofert

Wybór oferty - 02.09.2021r.

Pobierz:
Wybor_oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Pobierz:
Ogloszenie


Pytania i odpowiedzi

2727/2/2021/Pytanie 1
Szanowni Państwo zwracam się z prośbą w postępowaniu przetargowym 2727/2/2021: usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów, o udostępnienie zdjęć odpadu o kodzie 17 06 04.
Odpowiedź 2727/2/2021/Pytanie 1
Zdjęcia w załączeniu.
zdjęcie_nr_1
zdjęcie_nr_2

2727/2/2021/Pytanie 2
Proszę o informację do zamówienie o numerze 2727/2/2021- cześć zadania nr 2.
Jaką ilość Państwo szacunkową  przekazują  na pojedynczy odbiór odpadów – brak podania minimalnej ilości przekazywanych odpadów. Jak odpady będą przekazywane do odbioru w opisie przedmiotu zamówienia jest podane że odpady są przechowywane w zamykanym kontenerze.
Odpowiedź 2727/2/2021/Pytanie 2
Zgodnie z SWZ, Zamawiający będzie wysyłał dyspozycję odbioru biorąc pod uwagę pełen załadunek środka transportu Wykonawcy. Zamawiający dostosuje się do pojazdu Wykonawcy.
Odpady będą ustawione na palecie i zawinięte streczem. Średnia szacunkowa objętość odpadu na palecie to ok. 1,5 m3